Aanstaande 30 maart is het weer tijd voor een vergadering van de BVV. Hierin zal het bestuur de gang van zaken bespreken, het jaarverslag presenteren en wordt het bestuur gedechargeerd.

De koffie en thee zal klaarstaan vanaf 19:30 en de vergadering zal om 20:00 beginnen. Wij hopen u allen te mogen spreken dan.

 

Agenda ledenvergadering:

1. Opening en mededelingen voorzitter.

2.   Notulen van de ledenvergadering van 24 maart 2014 (bijgaand).

3.   Ingekomen stukken en uitgegane stukken i.v.m. deze vergadering.

4.  Jaarverslag van de secretaris.

5.  Verslagen van de commissies:

6.  Jaarverslag van de penningmeester.

7.  Verslag van de kascommissie.

8.  Decharge lid van de kascommissie en benoeming van een nieuwe lid van de

kascommissie en benoeming van een reservelid.

9.  Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2014.

10.  Bestuursverkiezing Periodiek aftredend zijn Marian Ruiterkamp en Dick Bosch

Marian stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Rien Houwers voor als kandidaat.

Conform artikel 5 lid 1 van de Statuten kunnen 10 of meer leden voor de aanvang van

de ALV schriftelijk kandidaten bij het bestuur indienen.

11.  Begroting 2015 en vaststellen hoogte van de contributie en donaties..

12.  Nieuwe beheerder voor AED.

13.  De  SEBV (Stichting Exploitatie Buurthuis Varssel ) doet  verslag van het afgelopen jaar.

14.  Financieel verslag door de penningmeester van de stichting.

15.  Rondvraag

16.  Namens de  gemeente Bronckhorst zijn aanwezig Nienke Droppers en Gert-Jan Mugge om

uitleg te geven over glasvezel in het buitengebied.

17.   Afsluiting van de vergadering.